Kế hoạch hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh năm học 2011-2012

Kế hoạch hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh năm học 2011-2012
Thực hiện Điều lệ hội cha mẹ học sinh do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 /3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Quyết định số: 84/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU CẢNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN ĐẠI DIỆN CMHS                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             Số: 01/KH- BĐD NHC                                      Xuân Thành, ngày 18 tháng 9 năm 2011
 
 
                                                            Kế hoạch
                         Hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh
                                            Năm học 2011-2012
     
 Thực hiện Điều lệ hội cha mẹ học sinh do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo  Quyết định số: 11/2008/QĐ-BGDĐT  ngày 28 /3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Quyết định số: 84/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
         Căn cứ qui chế hoạt động của Ban đại diện hội cha mẹ học sinh trường THCS  Nguyễn Hữu Cảnh;
      Căn cứ biên bản họp ban đại diện hội cha mẹ học sinh các lớp năm học 2011-2012 của trường THCS  Nguyễn Hữu Cảnh. Thường trực hội cha mẹ học sinh trường THCS  Nguyễn Hữu Cảnh xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2011-2012 như sau :
I.  Nhiệm vụ chung:
         1. Củng cố ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường, cử  thường trực ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường để đưa hoạt động của hội cha mẹ học sinh đi vào nề nếp theo qui định của điều lệ;
          2. Tuyên truyền để các thành viên trong hội tích cực tham gia công tác của hội góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, cùng với nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu năm học 2011-2012
         3. Tiếp tục làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động  cha mẹ học sinh  quan tâm hơn đến việc chăm sóc con cái, tham gia hội họp đầy đủ; phối hợp chặt chẽ hơn với nhà trường và GVCN trong việc chăm lo giáo dục các em;
         4. Tiếp tục hỗ trợ để nhà trường làm tốt việc xây dựng, bảo vệ   cảnh quan, môi trường sư phạm trong nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em
          5. Thăm hỏi, động viên các thầy cô giáo và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ, tết, ngày NGVN 20/11.
II. Nhiệm vụ cụ thể: 
1. Tổ chức tốt Hội nghị  cha mẹ học sinh  đầu năm, chọn cử các thành viên Thường trực Ban đại diện  cha mẹ học sinh  của trường đủ mạnh để hoạt động; xây dựng kế hoạch hoạt động sát hợp với  yêu cầu, nguyện vọng của cha mẹ học sinh  và tạo điều kiện để trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa Thường trực Ban đại diện với lãnh đạo trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh  các lớp. Tổ chức họp toàn thể thành viên của Ban đại diện các lớp ít nhất 2 lần/ nămhọc. 
            2. Làm tốt việc tuyên truyền trong phụ huynh học sinh hiểu được chủ đề năm học mà nhà trường thực hiện trong năm học 2011-2012 là: " Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” . Từ đó xây dựng tinh thần trách nhiệm và có những đóng góp tích cực trong công tác giáo dục của nhà trường.
3. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;  Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật.
4. Phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện. Phối hợp cùng với nhà trường có biện phỏp phũng chống tốt dịch cỳm A (H1N1), dịch tay chõn miệng và cỏc dịch bệnh khỏc;
5. Kịp thời phản ảnh với trường các nguyện vọng, ý kiến của  cha mẹ học sinh  về các hoạt động của trường và cùng với nhà trường giải thích, giải quyết các kiến nghị chính đáng của cha mẹ học sinh. Tích cực hỗ trợ trường trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi, khuyến học khuyến tài, phụ đạo học sinh yếu, giúp đỡ học sinh khuyết tật. 
6. Vận động cha mẹ học sinh nộp đầy đủ hội phí; phối hợp với nhà trường thành lập quĩ khuyến học để động viên học sinh có thành tích đạt học sinh giỏi các cấp, giúp đỡ những học sinh có gia cảnh đặc biệt nhằm tạo điều kiện để các em học tập có kết quả cao, không bỏ học. Phối hợp với nhà trường tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm học và hỗ trợ kinh phí để khen thưởng cho học sinh và giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và giảng dạy;
 7. Thực hiện chi tiêu quĩ hội theo đúng qui định của Điều lệ hội và được sự thống nhất trong hội nghị ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp  họp ngày 18 tháng 9 năm 2011.
8. Tập trung hỗ trợ xây dựng trường “Xanh, sạch, đẹp” và “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng hình thức vận động xây dựng bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường, may rèm cửa phòng học.  (trong năm hợp đồng giao khoán nhân viên bảo vệ chăm sóc, trích kinh phí quỹ hội hỗ trợ).
III. Biện pháp thực hiện:
1. Về công tác tổ chức:
- Đối với BĐD CMHS lớp: Mỗi lớp cử Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm có 3 người, trong đó có 1 trưởng ban, 01 phó trưởng ban và 01 Uỷ viên hằng tháng họp với lớp một lần. Ban đại diện CMHS lớp hàng tháng sinh hoạt với lớp CN ít nhất 01 lần định kỳ và đột xuất khi cần. Hằng năm họp toàn thể cha mẹ học sinh các lớp (02 lần) vào đầu năm học, giữa năm học.
- Đối với BĐD CMHS trường: Gồm 16 thành viên, 01 trưởng ban, 04 phó trưởng ban (phụ trách 04 khối), 11 thành viên. Ban đại diện CMHS trường hàng quý họp với BGH trường, GVCN các lớp 01 lần; (Định kỳ 03 lần/năm học), Đột xuất khi cần.
2. Về Kinh phí CMHS hỗ trợ cho sinh hoạt, học tập của HS:
- Kinh phí hỗ trợ cho nhân viên dọn nhà vệ sinh học sinh: 20.000đ/HS/năm
- Kinh phí photo đề kiểm tra, thi khảo sát chất lượng: 45.000đ/năm/học sinh
- Tiền dạy tăng tiết 08 môn (bốn khối 6, 7, 8, 9):  100.000đ/1HS/năm học; Dự kiến chi:
            1. Trả lương GV dạy, CN lớp: 80%  tổng số thu
            2. Quản lý phí BGH:                  7%  tổng số thu
            3. Quản lý phí nguồn thu:           3 % tổng số thu
            4. Khấu hao cơ sở vật chất:                7% tổng số thu
            5. Dự phòng:                                         3% tổng số thu
- Quỹ hội CMHS:  Mức thu: 70.000đ/năm/phụ huynh
Tổng kinh phí dự thu: 266 phụ huynh x 70.000đ x 90% = 16.758.000đ
            + Dự kiến chi quỹ hội CMHS năm học 2011-2012: (căn cứ Quyết định số: 84/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai):
1. Chi phí tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường bao gồm trang trí kỳ họp đầu năm, nước uống trong các kỳ họp, các chi phí phải thuê mướn như ghế ngồi, âm thanh...; Văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của Ban đại diện như giấy, bút, tiền mua biên lai thu, mua sổ sách theo dõi thu chi: 2 % tổng số thu;
2. Thưởng học sinh giỏi, tiên tiến hàng năm; khen thưởng giáo viên đạt thành tích cao khi tham gia các phong trào của huyện, của tỉnh tổ chức; Hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật: 30% tổng số thu;
3. Hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh khi ốm đau, gia đình có tang chế; Thăm hỏi cán bộ, giáo viên dịp lễ 20/11 và tết Nguyên đán: 15 % tổng số thu;
5. Hỗ trợ các hoạt động văn nghệ, thể thao, hoạt động ngoại khóa, phong trào Đoàn Đội: 25 % tổng số thu;
6. Hỗ trợ kinh phí để làm mới, sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường; Hỗ trợ kinh phí giao khoán nhân viên chăm sóc, cải tạo bồn hoa, cây cảnh trong toàn trường theo chủ trương “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: 19 % tổng số thu;
7. Chi quản lý phí cho kế toán, thủ quỹ của Ban đại diện lớp, trường: 8% tổng số thu;
 8. Dự phòng chi 1 % tổng số thu.                                                           
Trên cơ sở kế hoạch này, Thường trực Ban đại diện sẽ cụ thể thành chương trình phối hợp hằng tháng để cùng nhà trường và các Ban đại diện  cha mẹ học sinh  các lớp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả nhằm hỗ trợ cho nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đã đề ra.
 
                                                                   TM. BAN ĐẠI DIỆN CMHS                  
HIỆU TRƯỞNG                                                     TRƯỞNG BAN
 
 
 
 Mai Hữu San                                                       Lê Văn Hải
 
Nơi nhận:                                                   
- BGH trường Nguyễn Hữu Cảnh;                                           
- Ban ĐD CMHS trường;                     
- GVCN, lưu.